8 vecí na ktoré určite netreba zabudnúť keď otvárate kaviareň !

Predprípravné fázy otvárania kaviarne môžu byť veľmi stresujúce a to hneď z viacerých dôvodov – prerábka priestorov, výber vhodných dodávateľov, nákup zariadenia a v neposlednom rade až desivé množstvo byrokracie spojené s otvorením prevádzky. Preto sme si pre Vás pripravili článok o základných povinnostiach spojených s otvorením.

1. Výber vhodnej živnosti – pre otvorenie kaviarne je nevyhnutné založiť si právnu formu podnikania (SZČO, s.r.o), s tým súvisí výber vhodného obchodného mena, stanovenie predmetu podnikania, stanovenie miesta podnikania. (v prípade kaviarne vyberáme pohostinskú činnosť)

2. Povinnosť zriadiť prevádzkareň – označenie obchodným menom podnikateľa, označenie zodpovedného vedúceho. Zriadenie prevádzkarne je potrebné ohlásiť miestne príslušnému živnostenskému úradu najneskôr v deň jej zriadenia a zároveň príslušnému daňovému úradu a to najneskôr do 30 dní od zriadenia prevádzkarne.

3. Povinnosť požiadať miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (tzv. hygienu) o vydanie záväzného stanoviska k žiadosti na uvedenie priestorov do prevádzky, a to pred tým ako sa v daných priestoroch začne vykonávať podnikateľská činnosť.

4. Povinnosť oznámiť činnosť prevádzkarne na miestne príslušnom obecnom alebo mestskom úrade, a to v závislosti od nariadení danej obce v rozmedzí od 5 do 15 dní od uvedenia priestorov do prevádzky.

5. Povinnosť mať elektronickú registračnú pokladnicu, aby ste mohli prijímať v prevádzke hotovostné platby. Ešte pred otvorením je potrebné požiadať príslušný daňový úrad o pridelenie kódov do registračnej pokladnice.

6. V prevádzke musí byť uvedený reklamačný poriadok, prevádzkový poriadok (povinnosť schváliť ho RÚ VZ, vzor je možné nájsť na ich internetovej stránke), vzorový pokladničný doklad a otváracie hodiny.

7. V prípade, že plánujete zamestnávať personál, máte povinnosť sa zaregistrovať ako zamestnávateľ v príslušnej sociálnej a zdravotnej poisťovni. Personál musí byť preukázateľne odborne a zdravotne spôsobilý pre svoju prácu.

8. Protipožiarne opatrenia a BOZP.

Ďalšie povinnosti sa môžu odvíjať od konkrétneho miesta podnikania. Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach konkrétnych inštitúcii spolu so vzormi žiadostí.


 (článok má iba informačný charakter)